วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

แผนพัฒนาหมู่บ้าน


แผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านวังลึก ปีพ.. ๒๕๕๖ -๒๕๕๙
หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านตำนานของหมู่บ้านวังลึก

เรื่องเล่าจากหอสมุดแห่งชาติ หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ ๒ ให้กับพม่า
พม่าทำลายปราสาทราชวังกำแพงเมืองทั้งชั้นนอกชั้นในถูกเผาทำลายบ้านเรือนฆ่าประชาชน
และกวาดต้อนผู้คนไปยังกรุงอังวะ พระยาวชิปราการ(พระเจ้าตากสิน)ตีฝ่าวงล้อมพม่ามาได้
ต้องการรวบรวมไพร่พลมีชาวบ้านไปทำศึกกับพม่ายกกำลังพลเดินทางผ่าน ทุ่งต้นตาลโตนด
(ตำบลบางโตนด) จึงจะข้ามฝางแม่น้ำเพื่อทำการตั้งคาย เห็นแม่น้ำไหล่และน้ำลึกมากจึงนำทัพ
เดินหน้าเห็นมีต้นหวายกลางแม่น้ำจึงสั่งให้กองทัพ ข้ามฝังมาได้จึง ตั้งชื่อ บ้านพงสวาย และ
บ้านวังลึกและพระองค์ตั้งค่ายรับสมัครทหารมีชาวบ้านจำนวนมากมาสมัครจนทหารที่เป็น
เสมียนไม่พอเพียง จึงประกาศให้ผู้รู้หนังสือมาช่วยจด มีชาย ๗ คนสมัครเข้ามาเป็นเสมียน
จึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านเจ็ดเสมียนและใน พ.. ๒๔๙๕ พระราชบัญญัติกระทรวงมหาดไทย
ประกาศ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๖ และปี พ.. ๒๕๔๒เปลี่ยนแปรงฐานะ
เป็นเทศบาลเจ็ดเสมียนงานบริหารปกครองท้องถิ่น ได้แบ่งให้หมู่บ้านหมู่ที่ ๑ มี ๒ ชุมชน
ได้แก่ชุมชนบ้านวังลึกและชุมชนบ้านพงสวาย ณ ปัจจุบัน


ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตปกครอง ของหมู่ที่ ๑ ตำบลเจ็ดเสมียน

อยู่หางจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม ประมาณ ๙ กิโลเมตร
อยู่หางจากศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลเจ็ดเสมียน
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลเจ็ดเสมียน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางโตนเด อำเภอโพธาราม
ข้อมูลจำนวนครัวเรือน/ประชากร ของหมู่ที่ ๑ ตำบลเจ็ดเสมียน

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวน ๓๑๙ หลังคาเรือน
มีจำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน ๑,๐๖๘ คน
แยกเป็นชาย จำนวน ๕๐๐ คน
แยกเป็นหญิง จำนวน ๕๖๘ คน
มีผู้สูงอายุ (๖๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) จำนวน คน
มีคนพิการ ( ยอดรวม) จำนวน ๓๑ คน

ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจการประกอบอาชีพ ของหมู่ที่ ๑ ตำบลเจ็ดเสมียน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
. อาชีพ เกษตรทำนาข้าว จำนวน ๑๓ ครัวเรือน
. อาชีพ เกษตรทำไร่อ้อย จำนวน ๙ ครัวเรือน
. อาชีพ เกษตรปลูกมะขามเทศมัน จำนวน ๑๐ ครัวเรือน
. อาชีพ เกษตรปลูกพืชผัก จำนวน ๑๐ ครัวเรือน
. อาชีพ เกษตรเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๖ ครัวเรือน
. อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน
. อาชีพรับราชการ จำนวน ๓๐ ครัวเรือน


หมู่ที่ ๑ มีสถานผู้ประกอบการโรงงาน จำนวน ๔ โรงงาน ๑ ร้านค้าผู้ประกอบธุรกิจ


. โรงงาน ผักกาดหวาน คุณวิชาญ ม่วงสุนทร
. โรงงาน ไชโป๊วหวานแม่บุญส่ง
. โรงงาน ผักกาดหวานแม่ระเบียบ
. โรงงาน ไชโป๊วแม่ตังกวย.
๕. ร้าน พริ้มพัฒนา
ข้อมูลกลุ่มกิจกรรม / อาชีพเสริม จำนวน ๕ กลุ่มดังนี้
. มีศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ จำนวน ๑ แห่ง
. มีกลุ่มเย็บผ้าทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน สมาชิกจำนวน ๒๕ คน
. มีกลุ่ม อสม. สมาชิกจำนวน ๒๑ คน
. มีกลุ่มรักษ์สุขภาพแบบวิถีไทย สมาชิกจำนวน ๓๐ คน
. มีกลุ่มผู้สูงอายุ สมาชิกจำนวน ๑๖๘ คน
ข้อมูลชื่อกองทุนในหมู่บ้าน มี จำนวน ๓ กองทุน ดังนี้
. กองทุนหมู่บ้าน-บ้านวังลึก จำนวนสมาชิก ๓๑๒ คน
. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวนสมาชิก ๘๘ คน
. กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน จำนวนสมาชิก - คน


ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีการคมมานาคม /การจราจร ประชาชนมีเส้นทางรถยนต์/รถไฟ/ทางเรือมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโพธาราม เพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจเข้าถึงทุกครัวเรือนมีน้ำประปาทุกครัวเรือน และแหล่งน้ำธรรมชาติอุปโภคบริโภคมีการสื่อสารโทรศัพท์


ด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรทำนาข้าว/ทำไร่อ้อย /ค้าขาย/รับจ้างทั่วไป


ด้านสังคมและศาสนา
หมู่ที่ ๑ มีวัดทางพระพุทธศาสนา ๑ แห่งชื่อ วัดใหม่ชำนาญ


ด้านสังคมและศาสนา
หมู่ที่ ๑ มีวัดทางพระพุทธศาสนา ๑ แห่งชื่อ วัดใหม่ชำนาญประชาชนได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสำคัญต่างๆ เช่น
 1. วันวิสาขะบูชา
 2. วันเข้าพรรษา
 3. วันเฉลิมพระชนพรรษา
 4. งานประเพณีสงกรานต์
 5. งานประเพณีลอยกระทงด้านการศึกษา ของประชาชนหมู่ที่ ๑ มีโรงเรียนในตำบลเจ็ดเสมียน ๓ แห่ง
. โรงชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
. โรงเรียนวัดสนามชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
. โรงเรียนวัดตึกหิรัญราษฎร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕

ด้านการสาธารณะสุข มีโรงพยาบาลใก้ลหมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒

ด้านสภาพภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน/ฤดูหนาว/ฤดูร้อน

ด้านสิ่งแวดล้อม / ทรัพยากรธรรมชาติ

 1. มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านทั้งปี และมีระบบคลองชลประทานส่งน้ำให้เกษตร
 2. มีสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ บริเวณวัดใหม่ชำนาญ
 3. มีลานกีฬาออกกำลังกายและศาลา SMLประจำหมู่บ้าน


ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูล
.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน จะทำให้หมู่บ้านทราบ
ถึงความสามารถหรือความเป็นตัวตนของหมู่บ้าน
 1. จุดอ่อน คือ ลักษณะข้อด้อยของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่น
(.) ประชาชนยังขาดความสามัคคี
(.) ประชาชนยังมีการเสียสละไม่มาก
(.) ประชาชนยังไม่ให้อภัยกันน้อย
() จุดแข้ง คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับ
หมู่บ้านอื่น
(.) มีวัดอยู่ในหมู่บ้านมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือมายาวนาน
(.) มีสถานที่สาธารณะในหมู่บ้านและทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ
(.) มีประชาชนที่มีการศึกษามีความรู้แต่ยังไม่ได้เสียสละเพื่อหมู่บ้าน

.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอกจะทำให้หมู่บ้าน
ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคการทำงานของหมู่บ้าน
 1. โอกาส
(.) มีพื้นที่ติดแม่น้ำแม่กลองมีท่าน้ำที่วัดใหม่ชำนาญและมีสะพานข้ามฝัง
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมความสวยงามธรรมชาติได้
(.) มีพื้นที่การคมมานาคมที่สะดวกและเป็นทางผ่าน รัฐบาลให้งบประมาณ
() อุปสรรค
(.) ข้อจำกัดยังต้องการผู้นำอีกจำนวนมากและงบประมาณสนับสนุน
(.) ปัญหาประชาชนส่วนมากเป็นหนี้สิน เยาวชนบางส่วนมีค่านิยมที่ไม่ดี
.๓ วิสัยทัศน์
. ผู้นำต้องกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้าน
. ตั้งเป้าหมายเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
. พึ่งพาตนเองได้ตามวิถีพอเพียง มีเอกภาพภายใต้วิถีประชาธิปไตย

.๔ ยุทธศาสตร์

 1. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการเฝ้าระวังไม่ให้มี
ผู้กระทำความผิดและเสพเพิ่มต้องลดลง จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
. การพัฒนารูปแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วมมือกันในหมู่บ้าน.๕ กลยุทธ์ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
. เริ่มต้นที่ครอบครัวสร้างความรักความเข้าใจกัน
. การป้องกันปัญหาภายนอกบ้าน
. การทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน /ส่งเสริมการมีส่วนของประชาชน
. สร้างจิตสำนึกรักหมู่บ้านของทุกคนในหมู่


     


ข้อมูลการปกครองท้องที่/กลุ่มองค์กรในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑

(.) ฝ่ายปกครอง
. นายอาวุธ ยังกิจการ ผู้ใหญ่บ้าน
. นางจรีย์ ปานดวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
. นายพิรุณ สุขพินิจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

(.) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จำนวน ๒๑ คน
.นายวีรยุทธ อิ่มศิลป์ (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ
.นางสาวแพรว บุญเหาะ ,,
.นางสุขขี ยังกิจการ ,,
.นางสาคร อ่อนหนู ,,
.นายวิวัฒน์ ครุฑดำ ,,
.นายทองพูน โพธิกลัด ,,
.นายธนัช กล่อมจิตต์ ,,
.นายสุรพล ไกรเอียง ,,
.นายประสิทธิ์ ศรีแปลก ,,
๑๐.นายเกียรติ ศิริสา ,,
๑๑.นายอาวุธ ยังกิจการ (กม.) โดยตำแหน่ง
๑๒.นางจรีย์ ปานดวง ,,
๑๓.นายพิรุณ สุขพินิจ ,,
๑๔.นางอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล ,,
๑๕.นายมนู ศิวิลัย ,,
๑๖.นายสุรินทร์ เจริญทรง ,,
๑๗.นางเนาวรัตน์ ม่วงสุนทร ,,
๑๙ นายยุทธนา ครุฑดำ ,,
๒๐ นางสาวสาลี แท่นอ่อน ,,
๒๑.นางบุญมา พงษ์เขียว ,,
() ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ คน
() กลุ่ม อปพร./ อาสาสมัครหน่วยกู้ภัย จำนวน ๑๕ คน


การทำน้ำยาเอนกประสงค์(สูตรชีวภาพ)
และปุ๋ยน้ำEM
แผนพัฒนาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

วิสัยทัศน์กว้างไกรเอาใจใส่ทุกเรื่อง
ARVUT 53 @ GMAIL . COM
ผู้ใหญ่ อาวุธ ยังกิจการ 089-8306267